ICF CoreSets-plattformen för autism och adhd.

- Ett verktyg för funktionskartläggning och analys

Här får du information om vad ICF och ICF Core Sets är och hur man använder ICF CoreSets- plattformen, samt vilka egenskaper och möjliga användningsområden den har.
För närvarande används ICF Core Sets-plattformen endast för forskning men kommer därefter kunna användas av:

  • Personer med autism och/eller adhd
  • Personer som är under utredning
  • Närstående till personer med autism och/eller adhd
  • Yrkesverksamma inom exempelvis vård, skola och socialtjänst
  • Andra forskare


Vad är funktion?

Funktion handlar om hur en individ fungerar i sin miljö och vardag, och hur hen möter krav och förväntningar. Funktion uppstår alltid i samspel mellan individens mångfaldiga förutsättningar och den miljö hen befinner sig i.
Syftet med ICF CoreSets-plattformen är att på ett systematiskt sätt kartlägga styrkor och svagheter, samt underlättande och hindrande faktorer i individens omgivning. Resultatet ger förståelse för individens funktion, och ger underlag för verksamma stödinsatser.

 

Vad är ICF?

ICF CoreSets-plattformen bygger på Världshälsoorganisationens (WHO) klassifikationssystem ICF, som står för Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF är ett internationellt vedertaget system för att kartlägga en persons funktion på följande områden: Kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet, omgivningsfaktorer och personfaktorer. ICF är internationell praxis och rekommenderas av nationella och internationella organisationer och riktlinjer, inklusive Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

 

Vad är ICF Core Sets?

ICF Core Sets är kortversioner av ICF framtagna för specifika diagnoser. ICF Core Sets för adhd och autism är utvecklade av Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) i samarbete med WHO och ICF Research Branch-institutet i Schweiz samt brukare, internationella experter och intresseorganisationer, efter omfattande vetenskapliga studier. ICF CoreSets-verktyget är en tillämpning av ICF Core Sets för adhd och autism i form av digitala skattningsformulär.

 

Mer om ICF och ICF Core Sets

Läs mer om ICF här:
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icf/

Läs mer om Core Sets här:
https://www.icf-core-sets.org/

Läs mer om Core Set-utvecklingen för autismspektrumtillstånd och/eller ADHD här:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1119-y
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1362361318755522

Lär dig mer om ICF och plattformen

Introduktion till ICF

ICF Core Sets

Kontakta oss

Tack till våra sponsorer